Košík:je prázdny
bez DPH:0,00 EUR
s DPH:0,00 EUR
 Vybraný tovar
    • Dávkovač mydla bezdotykový
    • GOJO LTX-7 (ks)
    • Kompaktný bezdotykový dávkovač na penové mydlo GOJO LTX-7 je ideálny pre menšie priestory aj do domácností. Na...
 Kontakt

  +421 903 790 605
 
 Facebook live stream

Obchodné a reklamačné podmienky

I. Úvod  

  Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú základné zásady a podmienky obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Persona  s. r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava 3, Slovenská republika, IČO: 35900865, DIČ: 2021884788, IČ DPH: SK2021884788 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33197/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.mojahygiena.sk (ďalej len „mojahygiena.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

1.      Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke mojahygiena.sk.

2.      Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na mojahygiena.sk.

3.      Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.      Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

5.      Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke mojahygiena.sk.

6.      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke mojahygiena.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

7.      Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke mojahygiena.sk.

8.      Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho:
•Persona s.r.o, Nádražná 34, 900 28  Ivanka pri Dunaji
•E- mail: info@mojahygiena.sk

čl. 2
Objednávka

1.      Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.      Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3.      Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4.      Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@mojahygiena.sk.

5.      Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
 b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 c. Množstvo objednávaného tovaru;
 d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

6.      Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl.3
Storno objednávky

1.      Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

čl. 4
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.      V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2.      Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

3.      Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a kúpna cena alebo jej časť bude Kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.  Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany Kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany Kupujúceho počas 7 pracovných dní, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

4.      V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 5.  Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

čl. 5

Cenové podmienky

1.      Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom mojahygiena.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza spolu s daňou z pridanej hodnoty, keďže Predávajúci  je platca dane.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na mojahygiena.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na mojahygiena.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

čl. 6

Platobné podmienky

1.     Platby sa vykonávajú v EUR na dobierku cez kuriérsku spoločnosť resp. vlastným rozvozom, v hotovosti alebo prevodom na bankový účet Persona, s.r.o. evidovaný vo Fio Banke. Faktúra je vystavená a zaslaná do 14 dní od dodania tovaru.

čl. 7

Dodacie podmienky

1.      Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.

2.      Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

3.      Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom alebo osobne podľa dohody.

Kupujúci môže využiť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania, alebo odberu tovaru:
- na dobierku Slovenskou poštou
- Slovenskou poštou alebo kuriérom po zaplatení tovaru 
- osobné prevzatie 
- iným vopred dohodnutým spôsobom
Predávajúci má právo zmeniť výšku ceny doručenia v závislosti od zmeny cien Slovenskej pošty resp. kuriérskej spoločnosti. V prípade objednávky väčšieho množstva ks je cena za doručenie vypočítana individuálne.
 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v lehote do 10dní od potvrdenia. Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad. Väčšina objednávok je vybavená a odoslaná do 24hodín. Nakupujúci je povinný zaplatiť za tovar dojednanú cenu, prevziať objednaný tovar, pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérom, poškodené zásielky zavinené poštou, alebo kuriérom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa, alebo výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo nepredvídateľných prekážok.

4.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.      Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

7.      Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

čl. 8

Záručné podmienky a záručná doba

1.      Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá zákonná záručná doba.

2.      Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra resp. pokladničný doklad, ktoré slúžia zároveň ako záručný doklad.

3.      Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4.      Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5.      Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6.      Výmena tovaru je možná iba po predchádzajúcej dohode v kontaktnom mieste Predávajúceho.

čl. 9
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1.      Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2.      Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3.      V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4.      Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.10
Záverečné ustanovenia

1.      Pri nákupe tovaru na mojahygiena.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2.      Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na mojahygiena.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3.      Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke mojahygiena.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4.      Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky mojahygiena.sk.

5.      Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

6.      Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na mojahygiena.sk

7.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8.      Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.